Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. inni mieszkańcy gminy
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;

Gmina Kozienice wychodząc na potrzebom zaistniałym na terenie miasta przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zarządzeniem Burmistrza został powołany zespół ds. rewitalizacji który jest odpowiedzialny za przygotowanie, wdrażanie i ewaluacje Programu.
Na opracowanie Programu Rewitalizacji pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Wartość całego projektu wynosi 111 300,00 zł, w tym wysokość dofinansowania, stanowiąca 90% kosztów kwalifikowanych wynosi 100 170,00 zł. Zadanie zostało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.